5 Jun 12

@
I look forward. I look forward to the construction of a new day.  I look forward to progressive integration of the process.

@
I look forward to the construction of a new subject line. Weightlifting.  I look forward to a minute. History would be nice to get on.

@
I searched extensively for the right watch. I searched extensively for a human.  An elephant slide would be nice to get on. 

@
I searched extensively for those who are interested. I searched extensively for a dirty cup. Maybe people are not embarrassed.

@
For those who are interested, spacecraft in kindergarten.  I searched extensively for an ugly dog like a human. A face is also counsel. 
 

@
I look forward to deeply held stiffness. I look forward to going out. Out and out.  Our nation’s sacred patriotic struggle for going out.
  

@
For those who are interested I look forward to going out with Ron.  Sentiment spilled only further. Dreaming would be nice to get on.

@
Construction of the new day will end. I look forward to the breath of the leaps.  Out and out of their dreams the plot plot dreaming. 

 

5 tháng Sáu 2012

@
Tôi nhìn về trước. Tôi nhìn về trước tới sự kiến tạo một ngày mới.  Tôi nhìn về trước tới sự hội nhập tiến bộ vào tiến trình.

@
Tôi nhìn về trước tới sự kiến tạo một tuyến chủ thể mới. Nhấc nặng.  Tôi nhìn về trước tới một phút. Lịch sử hẳn thú vị nhập vào.

@
Tôi đã kiếm tìm khắp cả cho ra cái đồng hồ đúng. Tôi đã kiếm tìm khắp cả cho ra một con người.  Một lần trượt voi hẳn thú vị nhập vào.

@
Tôi đã kiếm tìm khắp cả cho ra những ai quan tâm. Tôi đã kiếm tìm khắp cả cho ra một cái cốc bẩn. Có thể người ta chẳng lúng túng.

@
Với những ai quan tâm, phi thuyền trong nhà trẻ. Tôi đã kiếm tìm khắp cả cho ra một con chó xấu xí giống một con người. Một khuôn mặt cũng là tư vấn.

@
Tôi nhìn về trước tới sự cứng cỏi giữ sâu. Tôi nhìn về trước để đi ra ngoài. Ngoài thật xa. Cuộc tranh đấu ái quốc thiêng liêng của đất nước chúng ta để đi ra ngoài.

@
Với những ai quan tâm tôi nhìn về trước để đi ra ngoài với Ron.  Tình cảm chỉ tràn thêm. Mộng mơ hẳn thú vị nhập vào.

@
Sự kiến tạo ngày mới sẽ dứt. Tôi nhìn về trước tới hơi thở của những bước nhảy.  Ra ngoài và ra khỏi những cơn mộng của họ chuyện chuyện đang mơ.

 

"5 Jun 12" was commissioned to appear with John Monteith’s "Pyongyang, North Korea, June 5 101 (2012) 5:00am- 5:06:48 am" in the 2013 exhibition Echoing Nostalgia at San Art (Ho Chi Minh City). Originating text is the June 5, 2012, Twitter feed from North Korea’s official news agency, Uriminzokkiri, run through Bing and Google translators and reassembled. Vietnamese translation by Hồ Liễu.

John Monteithhttp://www.johnmonteith.com/portfolio/
San Art:  http://www.san-art.org/
Hồ Liễu:  http://holieu.blogspot.com/